Category: تقویت مهارت speaking

  • تقویت مهارت speaking در زبان انگلیسی

    تقویت مهارت speaking در زبان انگلیسی

    هرچه توانایی‌های ارتباطی شما بهتر و قوی  باشد، شانس پیشرفت و موفقیت شما در دست‌یابی به اهداف تحصیلی یا کاری افزایش می‌یابد. مهارت‌های زبانی متعددی هستند که به ایجاد ارتباط مرتبط هستند اما مهارت اسپیکینگ بیشترین تاثیر را دارد. مهارت اسپیکینگ دوبرابر رایتینگ و ریدینگ در ایجاد ارتباط موثر است. در این بخش هدف تقویت […]